مقاله ها و مطالب جدید علم مدیریت
Outline
1

 • طبقه بندي بودجه
2
 • وظايف وسيع و متنوع دولت
 • به منظور تامين رشد و ثبات اقتصادي بودجه بايد حاوي اطلاعات جامع و همه جانبه
 • طراحي و هدايت برنامه ها در جهت تحقق هدفهاي تعيين شده و همچنين چگونگي مصرف وجوه عمومي را به ماليات دهندگان (مردم) و نمايندگان آنها نمايش دهد.
 • بودجه حاوي شبكه اطلاعاتي جامع است كه نشاندهنده فعل و انفعالات مالي دولت از ابعاد مختلف (محاسباتي، سازماني، عملياتي، افتصادي) مي باشد

3

 • 1- آسان سازي برنامه ريزي، تصميم گيري و سياستگذاري
 • 2-بهينه سازي مديريت
 • 3-تجزيه و تحليل آثار اقتصادي و اجتماعي عمليات دولت
 • 4-نظارت بر عملكرد دولت
4
 • بودجه در شكل نوين عمل برنامه ريزي است
 • سياستهاي اقتصادي و اجتماعي دولت طراحي، اهميت و اولويت برنامه ها و عمليات تعيين و تصميمات لازم جهت اجراي برنامه ها و نيل به هدفها اتخاذ ميشود
 • اطلاعات طبقه بندي شده نه تنها برنامه ريزي ، تصميم گيري و سياستگذاري را در سال بودجه آسان مي سازد بلكه عملكرد بودجه هر سال ميتواند اطلاعات بازخوردي موردنياز را براي برنامه ريزي و سياستگذاري سالهاي آتي فراهم مينمايد.
5
 • آشنايي مديران دستگاهها و مجريان برنامه هاي دولت با امكانات و منابع در اختيار و از طرف ديگر حجم وظايف و مسئوليتهايي را كه بر عهده دارند به منظور اجراي هرچه كارامدتر عمليات خود
 • با صرف حداقل امكانات حداكثر بازدهي را بدست مي آورند و روشهاي مديريتي خود را بهينه سازند.
6
 • نقش دولت تثبيت و توسعه اقتصادي است
 •  بودجه بعنوان ابزار سياستگذاري مالي و اقتصادي كوتاه مدت و بلندمدت
 • اطلاعات طبقه بندي شده بودجه دولت را قادر مي سازد تا آثار اقتصادي و اجتماعي عمليات مالي خود را تجزيه و تحليل كند و برنامه هاي سالانه را در جهت هدفهاي اقتصادي و اجتماعي موردنظر طراحي و هدايت نمايد.
 • براي تحقق هدفهاي اقتصادي دولت تحليل ارتباط ميان اقلام درآمدها و
  هزينه هاي بودجه با شاخص اقتصادي جامعه از قبيل درآمد ملي، توليد ملي، تشكيل سرمايه، توزيع درآمد و سطح اشتغال ضرورت پيدا مي كند.
7
 • بودجه ابزار نظارت
 • مراجع نظارت اعم از ناظرين درون دولت و ناظرين بروني مثل قوه قانونگذاري با مقايسه ميزان منابع مصروفه و پيشرفت عمليات، چگونگي اجراي برنامه ها را مورد ارزيابي قرارداده و نظارت موثر بر آن اعمال نمايند.
8
 • درآمدها و هزينه هاي بودجه
 • 1- طبقه بندي درآمدي
 • 2- طبقه بندي محاسباتي (هزينه )
 • 3- طبقه بندي سازماني
 • 4- طبقه بندي عملياتي
 • 5- طبقه بندي اقتصادي
 • طبقه بندي نوع اول مربوط به طرف درآمد و سه نوع بعدي با طرف هزينه ها و نوع آخر با هر دو طرف
 • علت تاكيد بر طبقه بندي هزينه ها ضرورت كنترل بيشتر و دقيقتر آن است
 • درآمدها مبتني بر قانون پيش بيني و وصول است ولي اصل (تحديدي بودن هزينه ها) كنترل بيشتر آن را ايجاب مي كند
9
 • سه نوع اول در بودجه هاي متداول (سنتي) نيز وجود داشته و ابزار كنترل مالي تلقي  مي شده اند وليكن دو طبقه بندي اخير (عملياتي و اقتصادي) زاييده بودجه هاي نوين و نشانه تكامل آنها مي باشد كه اولي بعنوان ابزار كنترل اجرايي و بهبود مديريت و دومي بعنوان ابزار كنترل اقتصادي و برنامه ريزي ملي بكار ميرود.
10
 • اهميت : امكانات و منابع مالي عمليات دولت را تشكيل مي دهند و اگر مورد توجه قرا نگيرند در اجراي برنامه ها و ارائه خدمات عمومي وقفه حاصل ميشود و بطور كلي انجام وظايف دولت به مخاطره مي افتد.
11
 • سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي:

 • دقت در پيش بيني درآمدها:

 • ايجاد ارتباط بين درآمدها و هزينه ها:

12
 • سياستگذاري اقتصادي و اجتماعي:
 • يكي از مهمترين ابزار دولت در اعمال سياستهاي مالي است.
 • درآمدهاي دولت آثار اقتصادي و اجتماعي
 • مثال : ماليات (حجم عمده درآمد دولت)
 • آيا نظام مالياتي از نظر سياسي و تامين عدالت اجتماعي قابل قبول است؟
 • سياست جذب و تشويق سرمايه هاي خارجي با كاهش ماليات برآنها تحقق مي يابد.
 • افزايش مالياتهاي مستقيم در نحوه توزيع ثروت تعديل بوجود مي آورد
 • كاهش ماليات هاي گمركي واردات به كشور را افزايش مي دهد
13
 • دقت در پيش بيني درآمدها:
 • براي اعمال دقت در پيش بيني آنها لازم است منابع مختلف درآمدي از هم تفكيك شوند.
 • دقت در پيش بيني درآمدها علاوه بر اينكه رعايت قوانين خاص درآمدها را موجب ميشود از نظر تامين مالي وظايف وسيع دولتهاي امروزي نيز داراي اهميت است.


14
 • ايجاد ارتباط بين درآمدها و هزينه ها:
 • انجام هزينه ها و صرف اعتبارات در محدوده منابع موجود امكان پذير مي باشد و بنابراين هر تغييري در درآمدها با تغيير در هزينه ارتباط دارد.
 • مثال: سياست دولت مبتني بر تخصيص درآمدهاي نفتي به طرحهاي عمراني (كاهش سطح درآمدهاي نفت با كاهش اعتبارات سرمايه گذاري هاي ثابت در ارتباط خواهد بود)

15
 • طبقه بندي به معني تجزيه، جداكردن و دسته بندي اجزا و مفاهيم مشابه است.
 • در مبحث اصول طبقه بندي چگونگي تفكيك اجزا مربوط به اقلام بودجه اي مورد بحث قرار مي گيرد و همچنين راهنمايي درخصوص تفكيك
 • تفكيك درآمدها از ساير منابع تامين اعتبار
 • تفكيك درآمدهاي مالياتي از غير مالياتي
 • تفكيك مالياتهاي مستقيم از غير مستقيم
 • تفكيك درآمدهاي حاصل از فروش كالاها و خدمات
 • تفكيك درآمدهاي اختصاصي از درآمدهاي عمومي
 • تفكيك درآمدها بر حسب روش پيش بيني آنها

16
 • درآمدها دريافتهايي هستند كه ماهيت درآمدي دارند و حاصل فروش كالا و ارائه خدمات در محدوده سال بودجه مي باشند و توان مالي دولت را نشان ميدهند.ليكن تامين اعتبار به مفهوم دريافتهاي غير درآمدي بوده عمدتاً وامهايي هستند كه كسري بودجه را تامين ميكنند و نشانگر ضعف مالي دولت هستند
17
 • اساس يك نظام بودجه سالم بر درآمدهاي مالياتي است
 • ولي دولت ها بطور متداول درآمدهايي را از ديگر منابع از قبيل انحصارات و مالكيت، فروش كالا در داخل و خارج كشور و ... بدست مي آورند
 • تفكيك درآمدهاي مالياتي از غير آن به ارزيابي ظرفيت مالياتي دولت كمك مي كند

18
 • با توجه به متفاوت بودن آثار اقتصادي و اجتماعي مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم و جداكردن آنها، تحليل وارزيابي نظام مالياتي دولت را امكان پذير مي سازد.
 • بالا بودن نسبت مالياتهاي مستقيم در مجموع ماليات نشانه سياست عدالت اجتماعي دولت است.

19
 • اين دو نوع درآمد داراي ماهيت و آثار جداگانه هستند.
 • اقلام حاصل از فروش كالاها ميتواند نشانگر حجم توليدي دولت و همچنين ميزان اشتغال دولت در اعمال تصدي باشد. از سوي ديگر درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات حجم خدمت رساني و نيز هزينه (قيمت) انواع مختلف خدمت را نشان مي دهد

20
 • علاوه بر درآمدهاي اختصاصي دستگاههاي اجرايي دولت كه بر حسب مورد در تبصره هاي قانون بودجه تعيين، تفكيك و تجويز ميشوند جداول و سرجمع هاي درآمدها نيز بايد آن را بطور مجزا منعكس كرده و قابل مقايسه سازد.

21
 • ضرورت اعمال دقت در پيش بيني درآمدها ايجاب مي كند انواع درآمدها طوري از هم جدا شوند كه هر كدام را بتوان با روش، فرمول، تعرفه و نيز با توجه به قوانين خاص هريك پيش بيني كرد

22
 • سه بعد دارد
 • 1- طبقه بندي بر حسب عمومي و اختصاصي
 • 2- طبقه بندي در آمدها بر حسب موضوع
 • 3- طبقه بندي در آمدها بر حسب دستگاه
23
 • الف: درآمدهاي عمومي
 • ماده 10 قانون محاسبات (درآمد وازتخانه ها و موسسات دولتي، ماليات، سود سهام شركتهاي دولتي و درآمدهاي حاصل از انحصارات و مالكيت دولت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درامد عمومي منظور ميشود)
 • براي مصارف معين اختصاص نيافته باشند.
 • درآمد نفت و گاز معمولاً بالاترين رقم درآمد عمومي را تشكيل مي دهند و درآمدهاي مالياتي در اولويت دوم قراردارند.
 • اصل تمركز عايدات
 • مصرف درآمدهاي عمومي تابع قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه كشور، قانون بودجه كل كشور و ساير قوانين و مقررات مالي دولت. خاص
24
 • ب: درآمدهاي اختصاصي
 • ماده 14قانون محاسبات (درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي)
 • به علت ضعف فلسفه وجودي درآمدهاي اختصاصي و نيز دوگانگي سيستم حسابداري و تمركز عايدات - دولت موظف است حداكثر تا 3 سال پس از تصويب اين قانون بودجه اختصاصي را حذف نمايد.
 • حق بيمه دريافتي توسط صندوق تامين اجتماعي و درآمدهاي متفرقه
 • علت توجيهي تشويق سازمانها به وصول هرچه بيشتر درآمد.
 • اضافه دريافتي و مانده درآمدهاي اختصاصي به حساب درآمد عمومي خزانه منتقل نمايند.
25
 • ج: درآمدهاي شركت هاي دولتي
 • ماده 15قانون محاسبات (درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتها يي كه شركت هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي گردد)
 • درآمدهاي شركتهاي دولتي مشمول اصل تمركز عايدات مي باشند و كليه وصولهاي آنها بايد به حساب خزانه واريز شود (به استثناي بانكها، موسسات اعتباري و شركتهاي بيمه)
26
 • درآمدهاي بودجه عمومي دولت از نظر موضوعي به 3 گروه و هرگروه به چندبخش و هربخش به چند بند و هربند به چند جزء و هر جزء به چند ريز تقسيم مي شود

27
 • گروه اول : درآمدهاي واقعي:
 • در اين گروه آن نوع از درآمدهاي دولت قرار مي گيرند كه دريافت آنها موجب افزايش ارزش خالص بودجه عمومي دولت ميشود
 • درآمدهاي مالياتي
 • كمكهاي اجتماعي
 • كمكهاي بلاعوض
 • درامدهاي حاصل از مالكيت دولت
 • درآمدهاي حاصل از خدمات و فروش كالا
 • درآمدهاي حاصل از جرايم و خسارات
 • درآمدهاي متفرقه

28
 • گروه دوم: درآمدهاي حاصل از  واگذاري دارائي هاي سرمايه اي:
 • دارائي هاي سرمايه اي به دارائيهاي توليد شده و توليد نشده تقسيم مي شوند
 • دارائيهاي توليد شده آنگونه دارائيهاي است كه در فرايند توليد حاصل گرديده است كه خود به سه نوع دارائيهاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم ميشوند. دارائيهاي توليد نشده دارائيهاي مورد نياز توليد هستند كه خودشان توليد نشده اند و در توليد دارائيهاي توليد شده مورد استفاده قرار مي گيرند. شامل دارائيهاي طبيعي مانند مشهود و دارائيهاي غير مشهود مثل حق الامتياز
 • درآمدهاي حاصل از واگذاري دارائيهاي سرمايه ايي شامل 5 بخش:
 • برداشت از دارائيهاي نفت خام-فروش ساختمان ها و تاسيسات دولتي
 • فروش و واگذاري زمين- فروش ماشين آلات و تجهيزات
 • فروش و اگذاري ساير دارائيهاي سرمايه ايي

29
 • گروه دوم: درآمدهاي حاصل از  واگذاري دارائي هاي مالي:
 • درآمدهاي اين گروه كه نشاندهنده حجم كسري بودجه دولت مي باشد
 • شامل 7 بخش
 • واگذاري سهام شركتهاي دولتي
 • فروش اوراق مشاركت
 • ساير استقراش از بخش غير دولتي
 • استقراض از سيستم بانكي
 • دريافت اصل وامهاي داخلي
 • دريافت اصل وامهاي خارجي
 • برگشتي از پرداختهاي سال گذشته


30
 • در اين طبقه بندي علاوه بر اينكه سهم درآمدي هر دستگاه اجرايي از مجموع درآمدهاي بودجه عمومي دولت بطور جداگانه مشخص ميشود، عنوان موضوعي درآمد دستگاه نيز ذيل آن درج ميشود.
 • 2 بعد مذكور بطور تركيبي (دستگاهي-موضوعي) در محور عمودي، جدول درآمدها انعكاس مي يابد در محور افقي، عمومي و اختصاصي بودن درآمدها نشان داده ميشود.
31
32
 • طبقه بندي مواد هزينه
 • هزينه هاي دولت را برحسب انواع كالاها و خدماتي كه دولت مي خرد نشان مي دهد. نتيجه آن كنترل دقيق هزينه ها از نظر رعايت قوانين و مقررات مالي، معاملاتي و محاسباتي ميباشد.
 • طبقه بندي قديمي است.
33
 • مسئوليت محاسباتي
 • بهبود روش برآورد
 • تحليل آثار اقتصادي هزينه هاي دولت


34
 • دولت و دستگاههاي اجرايي براساس اصل تحديدي بودن هزينه ها و به موجب قوانين و مقررات مالي كشور براي صحت انجام خرج ، مسئوليت دارند. براي خريد هر نوع كالا و خدمت مقررات، احكام و تشريفات قانوني خاص هركدام را رعايت نمايند.
 • طبقه بندي محاسباتي با تفكيك اعتبارات برحسب نوع خدمات و كالاها و هماهنگ كردن آن با روشهاي حسابداري امكان كنترل محاسباتي را فراهم مي سازد
35
 • برآورد اعتبارات مورد نياز دستگاهها و واحدهاي اجرايي بايد به دقت صورت پذيرد تا انجام وظايف آنها دچار وقفه نشود.
 • برآورد آنها را تسهيل و مقرون به دقت مي كند.
 • طبقه بندي محاسباتي عملكرد دقيق و به جاي بودجه مصوب را براي مدير قابل كنترل مي سازد.
36
 • بخش عمده اي از اقتصاد جامعه در دست بخش عمومي (دولت) قرار دارد و دولت با خريدهاي كلان (كالا يا خدمت) اثر مهمي در اقتصاد به جاي مي گذارد

37
 • تفكيك هزينه هاي كالاها از خدمات
 • تفكيك هزينه هاي جاري از سرمايه ايي
 • تقسيم هزينه ها به اجزاء ريزتر
 • هماهنگي طبقه بندي با قوانين مالي و روشهاي حسابداري
38
 • كنترل مخارج دستگاهها و جلوگيري از اختلاط آنها و هم از نظر تحليل و ارزيابي آثار اقتصادي و اجتماعي انواع هزينه ها.
 • خدمت : كاري است كه يك شخص حقيقي يا حقوقي و يا يك شي انجام ميشود و در قبال آن پرداختي صورت مي گيرد مانند حق المشاوره، حقوق كارمندان، حق التدريس و كرايه ماشين آلات
 • هزينه هاي مربوط به خريد پرداختي است كه در قبال تحويل گرفتن يك شي مادي و قابل لمس انجام مي گيرد مانند خريد  وسايل اداري و ساختمان و ماشين آلات
39
 • هزينه هاي جاري، اعتباراتي هستند كه براي خريد كالاها و خدمات مصرفي پرداخت مي شوند مانند خريد كاغذ، مواد غذايي، بهاي برق و تلفن مصرفي، حقوق پرسنل.
 • هزينه هاي سرمايه اي پرداخت هستند كه درقبال خريد كالاها و خدماتي كه جنبه سرمايه گذاري دارند و دارائي هاي ثابت را افزايش مي دهند انجام ميگيرد مانند حق التحقيق براي مطالعات برنامه هاي عمراني، خريد تجهيزات و ماشين آلات توليدي يا احداث ساختمان.
 • آثار اقتصادي و اجتماعي متفاوتي دارند.
40
 • اعمال كنترل مالي دقيق روي هزينه ها مستلزم تجزيه آنها به اجزاء ريزتر است و در اينصورت ميتوان براي اجزا هزينه ها مقررات خاص وضع و اجرا نمود.
 • بنابراين لازم است هزينه ها نخست به گروههاي اصلي و هر گروه به انشعابات فرعي و نيز هر قسمت به اجزاء فرعي تر بطور سلسله مراتبي تقسيم و طبقه بندي شوند.
41
 • ابزار كنترل بودجه قوانين مالي و روشهاي حسابداري هستند.
 • مسئوليت محاسباتي كه مهمترين هدف طبقه بندي مزبور است از طريق ثبت و ضبط و نگهداري اسناد و دفاتر حسابداري اعمال ميشود
42
 • در نظام بودجه بندي ايران هزينه ها به چند گروه، هر گروه به چند فصل، هر فصل به چند ماده، هر ماده به چند جزء و هر جزء به چند ريز تقسيم مي شوند.
43
 • هزينه هاي جاري: پرداختهاي كه ارزش خالص بودجه را كاهش مي دهد:
 • 7 فصل(جبران خدمت كاركنان-استفاده از كالاها و خدمات-هزينه هاي اموال و دارايي-يارانه ها-كمكهاي بلاعوض-كمكهاي اجتماعي-ساير هزينه ها)
 • هزينه هاي مربوط به تملك دارائي هاي سرمايه ايي: پرداخت دولت براي تملك دارائي هاي سرمايه اي(اعم از توليد شده و نشده)
 • 7فصل(ساختمان و مستحدثات-ماشين آلات و تجهيزات-ساير دارائيهاي ثابت- موجودي انبار-اقلام گرانبها-زمين - ساير دارائيهاي توليد نشده)
 • هزينه هاي مربوط به تملك دارائي هاي مالي:
 • 6 فصل(خريد سهام شركتهاي دولتي- بازپرداخت اصل اوراق مشاركت- بازپرداخت وامهاي بخش غير دولتي-اعطاي وام به بخش غير دولتي- بازپرداخت اصل تسهيلات بانكي- بازپرداخت اصل تسهيلات خارجي)
44
 • بودجه ابزار عمليات و وظايف دستگاههاي اجرايي و واحدهاي سازماني دولت است و در واقع مركز عمليات بودجه هستند.
 • تهيه و تنظيم بودجه از آنها آغاز ميشود و اجراي بودجه نيز سرانجام به سازمانها ختم مي گردد.
 • انعكاس سهم هر دستگاه از مجموعه اعتبارات دولت در بودجه كل كشور ضرورت دارد.
45
 • تفكيك فعاليتهاي دولت بر مبناي ماهيت آنها
 • تعيين و تفكيك مسئوليت دستگاهها
 • كسب مجوز دستگاهها
 • تشخيص و تفكيك اهداف و عمليات دولت
46
 • دولت علاوه بر خدمات عمومي به منظور كنترل بازار و تامين مصالح جمعي به فعاليتهاي انتفاعي و تصدي گري نيز مي پردازد.
 • يكي از هدفهاي طبقه بندي سازماني تفكيك دستگاههاي مجري هريك از آنهاست.
 • انتفاعي يا غير انتفاعي
47
 • هر سازمان معادل اعتبارات مصوب براي اجراي عمليات و برنامه هاي خود داراي مسئوليت مالي است.
 • مدير اختيارات و امكانات مالي خود را كه محدود به اعتبارات مصوب است بشناسد و از طرف ديگر سهم مسئوليتهاي خويش را از مجموع اهداف و عمليات پيش بيني شده در بودجه تشخيص و ايفا كند
48
 • مطابق اصل 53 قانون اساسي هيچ ديناري از درامدهاي دولت بدون وجود مجوز قانوني قابل خرج نيست.
 • تصويب اعتبارات در واقع صدور اجازه خرج است.
49
 • تنوع و تعدد وظايف و فعاليتهاي دولت در تعداد عناوين دستگاههاي اجرايي منعكس است.

50
 • تفكيك سازمانهاي مربوط به قواي 3 گانه
 • تفكيك موسسات انتفاعي و غير انتفاعي
 • تفكيك سازمانها براساس تشكيلات مصوب
51
 • 3 قوه
 • عمده اعتبارات مربوط به قوه اجرايي و سهم ناچيزي متعلق به دو قوه ديگر ميباشد

52
 • دولت 2 نوع فعاليت دارد: حكومتي و تصدي گري
 • دو نوع موسسات : انتفاعي و غير انتفاعي
 • وظايف حكومتي (اعمال حاكميت) كه از قدرت حاكميت دولت نشات مي گيرد متضمن تحقق هدفهاي اصلي مطرح در قانون اساسي كشور ميباشد. كه بوسيله وزارتخانه ها و سايرموسسات دولتي انجام مي گيرد.
 • فعاليت تصدي گري كه ماهيت انتفاعي دارد از طريق شركتهاي دولتي و موسسات انتفاعي دولت به اجرا در مي آيند.
53
 • كليه موسسات دولتي براساس قانون بوجود آمده اند و داراي ساختاري قانوني و مصوب هستند.
 • بهترين الگوي طبقه بندي سازماني استفاده از همان تشكيلات رسمي و مصوب است.
 • از اين طريق سازمانهاي اصلي و فرعي و موسسات تابعه هر سازمان نيز نمايش داده ميشود.
54
 • سازمانها به 3 طبقه : گروه، دستگاه و و احد اجرايي تقسيم ميشوند
 • 3 گروه اصلي:

 • 1-وزارتخانه ها و موسسات دولتي
 • 2-شركتهاي دولتي و بانكها
 • 3-موسسات انتفاعي وابسته به دولت

55
 • بدنه اصلي ساختار دولت و انجام ماموريتهاي اصل، تحقق هدفهاي رسمي و اساسي دولت و عمدتاً اعمال حاكميت رابرعهده دارند.
 • اعتبارات در قالب جاري و سرمايه گذاري بخش مهمي از بودجه كل كشور را تكشيل مي دهد و بعنوان بودجه عمومي دولت ناميده ميشود.
 • وزارتخانه ها واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده و يا ميشود.
 • موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي 3 گانه اداره ميشود و عنوان وزارتخانه را ندارد.
 • مثال : نهاد رياست جمهوري
 • 21 وزارتخانه

56
 • شركت دولتي: واحد سازماني مشخص كه با اجازه قانون بصورت شركت ايجاد و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي يا مشادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده است و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت يا شركت دولتي باشد.
 • وظايف تصدي كه جنبه انتفاعي دارند.
 • عاليترين ركن تصميم گيري شركتهاي دولتي مجمع همومي آنهاست كه حداقل 3 وزير(يا مقاماتي در سطح وزير)نمايندگي سهام دولت را در آن برعهده دارند.
 • تابع قانون تجارت
 • خصوصي سازي
 • شركت سهامي فرش ايران، شركت سهامي سازمان صنايع دستي، شركت مخابرات ايران و ...
 • بانكها كه سرمايه آنها متعلق به دولت باشد جزو اين دسته از موسسات منظور مي شوند
57
 • آن دسته از شركتهاي دولتي كه بصورت بازرگاني اداره ميشوند ولي به شكل شركت سهامي در نيامده اند بعنوان موسسات انتفاعي وابسته به دولت اطلاق ميشوند.
 • معدود
 • سازمان بنادر و كشتيراني و سازمان صنايع دفاع و سازمان صنايع ملي
58
 • زاده و مايه بودجه برنامه اي است.
 • فقط اين طبقه بندي محتواي واقعي بودجه را منعكس مي كند
 • هدفها و محتواي مخارج بودجه را معلوم مي كند  به همين دليل اين طبقه بندي را طبقه بندي براي مردم اطلاق مي كنند
 • طبقه بندي عملياتي شمول وسيعي دارد و بايستي كليه عمليات دولت را شامل شود وليكن عمليات بازرگاني و انتفاعي دولت از آن مستثني است.
59
 • نظارت بر عمليات دولت
 • بررسي و تحليل آثار اقتصادي و اجتماعي عمليات دولت
 • ايجاد ارتباط بودجه بندي با برنامه ريزي توسعه اقتصادي
 • بهبود مديريت
60
 • فلسفه وجودي دولت در ارائه خدمات به جامعه استژقانو اساسي به مردم و نمايندگان حق مي دهد در چگونگي عرضه اين خدمات نظارت داشته باشند
61
 • اين طبقه بندي بررسي اثرات هركدام از آنها را از نظر اقتصادي و اجتماعي ميسر  مينمايد و تحليلگران جامعه و همچنين سياستگذاران كشور را قادر ميسازدبا توجه به آثار مذكور پيشنهادات و اصلاحات خود را ارائه دهند.
62
 • عمليات منظور شده در بودجه سالانه ابزار نيل به هدفهاي توسعه اقتصادي بوده و بخشي از برنامه هاي ميان مدت و بلند مدت كشور مي باشند.
 • ميان برنامه هاي بلندمدت و آن قسمت از برنامه ها كه قرار است در سال بودجه به اجرا درآيند ارتباط برقرار است.
 • طبقه بندي عمليات درك اين ارتباط را آسان و تغييرات و اصلاحات برنامه ها را نيز از سالي به سال ديگرممكن ميسازد
63
 • ارقام بودجه هر دستگاه اجرايي را برحسب برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي قابل اجرا نشان مي دهد
 • تام ديريت دستگاه بتواند نارسائيها و نقاط ضعف اجرايي را بررسي و كشف كرده و نسبت به اصلاح سيستم و روش اجرايي اقدام نمايد.
64
 • تفكيك عمليات براساس ماهيت آنها نه بر اساس قالبها
 • منظور كردن تاسيسات عمومي در برنامه مربوط
 • منظور كردن عمليات چندمنظوره
 • منظور كردن برنامه خدمات عمومي بطور مستقل
 • تفكيك وامها، بهره و ديون از عمليات
65
 • هميشه اصل بر ماهيت عمليات باشد و سازماندهي كه ابزار تلقي ميشود خود بايد از طبقه بندي عمليات تبعيت كند.
 • آموزش عالي عناوين مختلفي مانند نظامي، هنري، علوم، صنايع و  ... دارند ولي ماهيت واحد آنها همه را تحت عنوان آموزش عالي منظور مي كند
66
 • تاسيسات عمومي برنامه هايي هستند كه در برنامه هاي متعدد ديگر مورد
  بهره برداري قرار مي گيرند مانند جاده ، پل ، فرودگاه و غيره
 • در طبقه بندي عمليات لازم است هزينه اينگونه تاسيسات كه قابل سرشكن كردن بين برنامه ها نيست جزو نزديكترين برنامه منظور شود. مثلاً منظور كردن عمليات پل سازي در برنامه حمل و نقل
67
 • بعضي از عمليات دولت با بيش از يك برنامه مرتبط است. مانند عمليات احداث خانه بهداشت مدارس
 • اصل طبقه بندي اينگونه عمليات در داخل يكي از برنامه ها كه نزديكترين ارتباط را دارد منظور گردد.
68
 • برخي از عمليات دستگاهها هدف خاصي ندارند وليكن مكمل برنامه هاي اصلي مي باشند و معمولاً چند برنامه بطور مشترك از خدمات آنها استفاده مي كنند مانند امور كارگزيني، اداري، خدمات و يا تداركات
 • سرشكن كردن هزينه آنها بين برنامه ها مقدور نيست بايد بخش خاصي براي اينگونه امور در نظر گرفته شود.
69
 • بازپرداخت وامها، ديون و پرداخت بهر ه ها و احتمالاً عناوين متفرقه ديگري كه در چارچوبعناوين طبقه بندي عمليات قرار نمي گيرند. با اينكه خود عمليات خاصي نيستند ناگزير بايد بطور جداگانه طبقه خاصي را بخود اختصاص دهند
70
 • تقسيمات اساسي عمليات دولت از كل به جزء:
 • امور ، فصل، برنامه ، طرح يا فعاليت
 • اعتبارات ديگري كه در قالب هيچكدام از عناوين مذكور قرار نمي گيرند تحت طبقات مستقلي (رديفهاي متمركز) از قبيل ديون، بهره و باز پرداخت وامها و سرمايه گذاري در خارج از كشور و كمكهاي خارجي و متفرقه
71
72
 • امور: عبارت از مجموع چند فصل مرتبط از وظايف عمومي دولت است.
 • عمليات دولت ايران در اين سطح به 4 دسته تقسيم شده است كه به ترتيب عبارتنداز: امور عمومي، امور دفاعي، امور اجتماعي، امور اقتصادي

 • فصل: تقسيم بندي اصلي از كوششهاي سازمان يافته دولت است كه خدمات مشخصي را به جامعه عرضه مي كند و هر كدام از آنها يك هدف اصلي براي دولت محسوب مي شود.
 • امور4 گانه فوق به ترتيب به 5 و 2 و 5 و 9 فصل تقسيم شده اند
73
74
 • برنامه: بالاترين سطح طبقه بندي كارهاي اجرايي يك دستگاه براي انجام ماموريتهاي است كه در داخل يك فصل به آن محول شده است مانند برنامه آموزش ابتدايي از فصل آموزش و پرورش عمومي

 • فعاليت يا طرح: عبارت است از قسمتي از كارهاي همگن در داخل يك برنامه كه معمولاً توسط يك واحد اجرايي به منظور رسيدن به هدفها و مقاصد برنامه صورت مي گيرد
 • در صورتي كه جنبه استمرار داشته باشد و از محل اعتبارات جاري تامين شود فعاليت . مانند فعاليت آموزش پزشكي در دانشگاه علوم پزشكي
 • واگر در مدتي محدود اجرا شود واز اعتبارات عمراني(سرمايه گذاري ثابت) تغذيه گردند طرح گفته ميشود. طرح احداث ساختمان دبيرستان از برنامه آموزش متوسطه
75
 • 3 نوع طرح داريم:
 • طرح انتفاعي مانند طرح فولاد مباركه
 • طرح غير انتفاعي مانند ساختمان بيمارستان دولتي
 • طرح مطالعاتي مانند سرشماري جمعيت
 • عناوين فوق تا سطح برنامه در قانون بودجه كل كشور انعكاس مي يابد • رديف متمركز يا رديف متفرقه

76
77
 • حاصل بودجه برنامه اي پيشرفته و زائيده ارتباط بودجه با برنامه ريزي اقتصاد ملي است.
 • در كشورهايي كه مسئوليت تثبيت و توسعه اقتصادي را دولت برعهده دارد از اهميت بيشتري برخوردار است
 • طبقه بندي اقتصادي با اقتصاد كلان و حسابهاي ملي ارتباط دارد
 • برنامه ريزي توسعه اقتصادي را فراهم مي سازد.
78
 • بررسي و تحليل نتايج اقتصادي عمليات:
 • حكومتي و تصدي گري . نتايج عمليات در متغيرهاي اقتصاد ملي
 • برنامه ريزي توسعه اقتصادي:
 • دولت رهبر و برنامه ريز اقتصاد و جامعه است
 • عوامل اقتصاد ملي (بخش خصوصي و دولتي)- بخش عمومي
 • سياستگذاري مالي و پولي : هماهنگي سياستهاي مالي و پولي با سياست اقصاد جامعه
79
 • تفكيك حسابهاي جاري از سرمايه ايي
 • تفكيك سرمايه گذاري مستقيم از غير مستقيم
 • تفكيك سرمايه گذاري حقيقي (ثروت ملي) از انتقالات سرمايه اي
 • تفكيك حساب سرمايه اي موسسات انتفاعي از غيرانتفاعي
 • تفكيك حساب خارجي از داخلي
 • تفكيك هزينه هاي دفاعي از ساير هزينه ها
 • تفكيك حساب هاي حسابداري ملي
80
 •  داد و ستد در حسابهاي جاري
 • داد و ستد در دارائيهاي سرمايه ايي
 • داد و ستد در دارائي هاي جاري

 • مثبت بودن تراز عمليات دولت:
 • الف: ارزش خالص بودجه← درآمد <  هزينه
 • ب: داد و ستد در دارائي هاي سرمايه اي ← واگذاري> تملك
 • ج: داد و ستد در دارائي هاي مالي ← واگذاري> تملك

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم فروردین ۱۳۸۹ساعت   توسط مهدي تقوائي | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
این سایت به بررسی آخرین مطالب مقاله ها و همایشهای مدیریتی می پردازد

پیوندهای روزانه
مديريت نوين
سازمان بازرگانی خراسان رضوی
مدیریت ایرانی
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
هفته دوم دی ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۹
خرداد ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آرشیو موضوعی
موضوعات تحقیق دانشجویان پیام نور مشهد 89
مقالات و موضوعات علمی
مبانی و اصول سازمان و مدیریت
مبانی و اصول روش تحقیق
مدیریت تطبیقی
مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها
فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
بهره وری و تجزیه و تحلیل سیستمها
کلیات علم اقتصاد
بازاریابی بین الملل
روابط کار در سازمان (روابط صنعتی)
امتحانات
پیوندها
روزنامه همشهري
روزنامه خبرورزشي
روزنامه ايران
جدول نرخ هفتگي ارز
روزنامه گل
ايسنا
ايرنا
وزارت بازرگاني
سازمان بازرگاني خراسان رضوي
موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
شركت نوين زعفران
پرداخت اينترنتي قبوض
سازمان توسعه تجارت ايران
سازمان حمايت از مصرف كنندگان
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM